Server Information

Video


General Information
Server Version Season 6.9 Dev
Experience 10x
Master Experience 5x
Drop 5%

Chaos Machine

Combination Maximum Success Rate
Normal Gold
Item Luck x% x%
Items +10, +11, +12 x% + Luck x% + Luck
Items +13, +14, +15 x% + Luck x% + Luck
Wings Level 1 x% + Luck x% + Luck
Wings Level 2 x% x%
Wings Level 3 x% x%
Wings Level 4 x% x%
Cape of Lord Mix x% x%
Socket Weapon Mix x% x%
Fragment of Horn Mix x% x%
Broken Horn Mix x% x%
Horn of Fenrir Mix x% x%
Feather of Condor x% x%
Ancient Hero's Soul x% x%

Party Bonus Experience

Members Experience Rate
Same Character Classes Different Classes
2 Players EXP% + x% EXP% + x%
3 Players EXP% + x% EXP% + x%
4 Players EXP% + x% EXP% + x%
5 Players EXP% + x% EXP% + x%

Commands

/taydiem Xóa điểm đã tăng.
/nhiemvu Làm nhiệm vụ nhanh.
/xoatoi xóa tội trong game
/post [message] Chat toàn thế giới.
/addstr [points] Cộng điểm sức mạnh.
/addagi [points] Cộng điểm nhanh nhẹn.
/addvit [points] Cộng điểm thể lực.
/addene [points] Cộng điểm năng lượng.
/addcmd [points] Cộng điểm mệnh lệnh.
/re [on/off] Mở/Tắt gửi yêu cầu.